W celu optymalizacji działania naszego serwisu, strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • slajd-1
  • slajd-2
  • slajd-3
  • slajd-4
  • slajd-5
  • slajd-6
  • slajd-7
  • slajd-8
  • slajd-9

W listopadzie 2015 roku zakończyła się realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” realizowanego przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Projekt realizowany był w latach 2013-2015.
Głównym celem projektu była ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem oraz sprzyjanie ekonomicznej aktywności poprzez poprawę stanu środowiska dla rozwoju działań turystycznych - turystyki kulturowej.
Całkowita wartość projektu: 23 535 447,61 PLN
Koszty kwalifikowane: 20 761 471,39 PLN
Dofinansowanie: 17 647 250,68 PLN, w tym:
- ze środków EFRR: 10 380 735,69 PLN
- ze środków Budżetu Państwa: 7 266 514,99 PLN
Wkład własny: 5 888 196,93 PLN

Beneficjentem projektu (Liderem) był Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Partnerami projektu były gminy tworzące Związek tj. Gmina Bircza, Gmina Krasiczyn, Gmina Krzywcza, Gmina Medyka, Gmina Miejska Przemyśl, Gmina Orły, Gmina Przemyśl, Gmina Stubno, Gmina Żurawica, a także Powiat Przemyski i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rzeszów.

W ramach projektu osiągnięto następujące wskaźniki produktu:
P.58.1.1 Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem - 24 szt.
P.57.1.1 Liczba nowych produktów turystycznych - 1 szt.

W roku 2016 planowane do osiągnięcia są następujące wskaźniki rezultatu:
R.58.1.1 Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem - 14.215 osób
R.57.1.1 Liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych - 14.215 osób
R.100 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) - 4 szt.
RR.100.0.1 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) dla kobiet - 2 szt.
RR.100.0.2 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) dla mężczyzn - 2 szt.

Przed sezonem turystycznym w roku 2016 planowane jest uruchomienie dwóch punktów informacji turystycznej:
- w Przemyślu - lokalizacja w obiekcie Brama Sanocka Dolna;
- w Babicach (gm. Krzywcza) - lokalizacja w Zespole dworsko-parkowym w Babicach;

Ponadto w Zespole dworsko-parkowym w Babicach w 2016 roku zostanie uruchomiona baza noclegowa wraz z zapleczem gastronomicznym.
 

PRZED REALIZACJĄ INWESTYCJI

Kolarz Projektu

PO REALIZACJI INWESTYCJI

Przedmiotem projektu był teren dawnej Twierdzy Przemyśl wraz z rozległymi przedpolami, będącymi równocześnie wielkim polem bitwy z lat 1914-1915.

W ramach projektu wykonane zostały prace polegające na rewitalizacji obiektów fortyfikacyjnych, rozumiane jako minimum działań konserwatorskich i adaptacyjnych, w zakresie struktur murowanych, ziemnych oraz zieleni fortecznej, pozwalających na bezpieczne, atrakcyjne i prawidłowe pod względem dydaktycznym zwiedzanie obiektów. Przedmiotem prac była przede wszystkim regulacja zieleni, stabilizacja struktur ziemnych, zabezpieczenie inżynieryjne niebezpiecznych fragmentów ruin, wprowadzenie barier, tablic i drogowskazów.

Wykonana została rewitalizacja sieci komunikacyjnej twierdzy, umocnień przedpola oraz powiązanie z najważniejszymi polami bitewnymi. Przedmiotem prac były odcinki dróg fortecznych - rokadowych (obwodowych) oraz radialnych (dojazdowych), a także wybranych odcinków traktów, wyprowadzających na przedpole. Metodą prac była odbudowa nawierzchni historycznych (system Mc Adam) na odcinkach o większym natężeniu ruchu oraz na odcinkach obsługujących istniejące wsie i osiedla wprowadzenie nawierzchni utwardzonej. Zabiegi rekonstrukcyjne dotyczyły odtworzenia w wybranych miejscach maskującej zieleni drogowej. Wprowadzone zostały tablice, drogowskazy, punkty widokowe. Prace dotyczyły także traktów komunikacji pieszej, ścieżek dydaktycznych (przyrodniczo-historycznych, nastawionych na zintegrowaną edukację kulturową i ekologiczną). Elementem projektu były też parkingi i punkty postojowe.

Projekt przewidywał także rewitalizację zespołów koszarowych i parkowo-dworskich, jako punktów obsługi ruchu turystyki kulturowej oraz ochronę, konserwację i mianowanie cmentarzy, pól bitewnych i obiektów komemoratywnych. Był to zakres minimalnych działań, chroniących przed naturalnymi i antropogenicznymi zniszczeniami - obiektów cmentarnych, pomników, krzyży, śladów walk, ich oznaczanie i wiązanie systemem ścieżek dydaktycznych.
 

 

W projekcie zrealizowano 7 zadań projektowych na 24 obiektach dziedzictwa kulturowego wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego.

Kalendarz

Video